Theo thông báo số: 87/TB-TCKTKTNHC-QTTBCSVC,
Từ ngày 28/4/2021, Trang web kehoach.nhct.vn
sát nhập vào trang web https://office.nhct.vn

Thầy cô vui lòng truy cập theo liên kết: https://office.nhct.vn
Thông tin khoản vẫn giữ nguyên không thay đổi
Hỗ trợ và góp ý thầy cô gửi mail: [email protected](T.Một)

Xin chân thành cảm ơn.